Thứ Năm, 16 tháng 5, 2013

Lễ Phật Trì Danh và Ngồi thiền Phản Văn Trì Danh.

Có công năng chữa thân bệnh, tâm bệnh và nghiệp bệnh, nếu tập đều đặn mỗi ngày 3-4 thời khóa, mỗi khóa có 4 giai đoạn : giai đoạn 1 Lể Phật 15 phút, giai đoạn 2 Ngồi Thiền 15 phút nhịp chậm. Giai đoạn 3 Lễ Phật 15 phút, giai đoạn 4 Ngồi Thiền 15 phút giai đoạn nhanh.

Công dụng của nhép môi chậm khi ngồi thiền giai đoạn 2 và Ngồi Thiền nhép môi nhanh khi ngồi thiền giai đoạn 4, đó là phương pháp tập thở, tự mình kiểm soát hơi thờ và làm tăng nội lực bằng cách, khi máy niệm chậm thì mình tập nhép môi 1 câu A Di Đà Phật là 1 hơi thở, khi máy dọc nhanh hơn thì tập 2 câu A Di Đà Phật là 1 hơi thở, khi máy niệm nhanh dần thì tập 1 hơi thở nhép miệnh được 4 câu, rồi tăng dần 1 hơi thở 6 câu, 1 hơi thở 8 câu, 1 hơi thở 12 câu cho đến lúc máy niệm nhanh nhất mà đạt được cách thở 20 câu 1 hơi thở mà không mệt, vẫn bình thường thì khí lực tăng giúp tuần hoàn máu đầy đủ nuôi các tế bào và nội lực tăng làm tăng cường hệ miễn nhiễm.

Xem them video : Sức Khỏe Niệm Phật/ Đại Đức Thích Trung Đạo

https://www.youtube.com/watch?v=yKAi8mT218o