Thiền Tịnh

Thầy Huệ Tâm Hải

Phương Pháp Thiền Tịnh Song Tu
Là pp tu luyện bao gồm cả Thiền và Tịnh giúp trực chỉ chân tâm, gom Thần tụ Ý ngay tại trung tâm đỉnh đầu huyệt Thiên Môn và vừa niệm Phật Tam Muội hay Vô Biệt Niệm, niệm ra tiếng A Di Đà Phật hay mặc niệm ngay tại đỉnh đầu, để loại trừ mọi vọng niệm, và do sự huyền diệu của tha lực Phật A Di Đà, phần tâm linh của mình được hòa vào linh quang của Phật, trong trình độ tu tập tiến hóa của mình mà được sự soi sáng của Phật A Di Đà, mình có thể vượt qua bức màn vô minh đi vào cõi huyền linh của Phật .
Dù chưa đạt được niệm Phật Tam Muội, vẫn áp dụng cách tụ Khí, ngưng Thần ở Thiên Môn của pháp thiền và pháp luyện thở điều tức để thanh lọc bản thể là phần xác thân vật chất, tinh thần và phần siêu linh cực kỳ huyền bí vượt ngoài sự hiểu biết của con người nó giúp khai thông Thất Trùng La Võng là thất tình lục dục, ( là nhãn dục, nhĩ dục, tỷ dục, thiệt dục, thân dục, khẩu dục, ý dục do tham sân si…cho đến sự xung khắc ngũ hành, việc thành suy của ngũ uẩn…đều là những trang bị cần thiết nằm trong thiên ý, tạo nên sự tương phản trái ngược làm động cơ mạnh mẽ thúc đẩy sự tiến hóa cho mỗi người, nên nó cũng là tấm lưới vô hình trong bản thể trói buộc linh hồn, không cho linh hồn rút khỏi bản thể để siêu xuất về thượng giới. Những điều này nằm trong định luật tiến hóa của càn khôn.
Vì vậy mặc dù những phiền não, thất tình lục dục kia có quấy rầy mình trên bước đường tu, nhưng nếu mình theo pp Thiền Tinh tu luyện đến mức bản thể thanh tịnh rốt ráo thì phiền não sẽ trở thành bồ đề tự mở đường nhường lối cho mình siêu xuất về thượng giới mà còn làm phương tiện diệu dụng để trang trí trong cung điện quốc độ bản thể của mình để trở thành Ao thất bảo, bẩy hàng cây báu, bẩy hàng lưới châu…ở cõi tịnh độ, kết quả có được dều do  sự khai mở và soi sáng nhờ tha lực của Đức Phật A Di Đà.
Nếu công phu tu luyện niệm Phật không gián doạn bởi vọng tưởng, tạp niệm do chủng tử ác nghiệp, là một khối lượng lớn vô minh đang tồn tại trong lãnh vực vô vi của bản thể mình gây ra, chi phối mọi hành động hàng ngày, thì chỉ niệm Phật thường không thôi sẽ khó đẩy lui chúng được, chỉ khi nào lìa mọi ngã chấp và pháp chấp, mà pháp chỉ là phương tiện có pháp đưa mình vào trầm luân khổ ải, có pháp giúp tẩy rửa mọi ô trược ra khỏi bản thể, đưa phần tâm linh mình đạt được ước vọng tiến hóa như mong muốn về cõi thanh nhẹ, không còn bị khảo đảo thân bệnh, tâm bệnh, bớt tạo thêm nghiệp bệnh, để tiếp tục cuộc hành trình phản bổn quy nguyên. Trước kia mình thuận theo dòng đời trôi lăn mãi trong sanh tử luân hồi, nay vượt thoát vòng sanh tử quay trở về nguồn cội nơi cõi Tịnh độ chứ không phải dưới thế gian này, vì thế gian chỉ là trường học, là một luyện ngục,một nhà tù vĩ đại trói buộc bởi định luật nhân-quả vô thường để linh hồn mình được học hỏi tiến hóa cho đến lúc nào thức giác được sớm, thoát khỏi biển khổ sanh tử trầm luân, thì phải rời bỏ nó.
Để khắc phục được sự động loạn và giúp cho tâm được an, mình phải gom mọi ý tưởng vọng niệm tụ vào Thiên Môn, đôi mắt khép lại, cuốn lưỡi ngậm miệng, niệm thầm A Di Đà Phật cho đến khi nào gom được Thần, trụ được Ý lúc đó mình sẽ không còn bị quấy nhiễu bởi ngoại cảnh.
Chính nơi Thiên Môn gom Thần tụ Ý gồm thâu Chân Dương Chánh Khí Càn Khôn nuôi dưỡng Chân Ngã và khi được khai mở, con người thật sư của mình là Chân Ngã được giải thoát ra khỏi ngục tù tăm tối của bản thể, để bước vào cõi sáng huyền linh nhờ những âm ba rung động của tiếng niệm A Di Đà Phật thì linh quang của Phật càng ban xuống nhiều, giúp các linh khiếu trên đầu được khai thông, giúp tâm an, nhẹ nhàng, thanh thoát và khử trược trong bản thể, những khổ đau phiền não, xao xuyến tiêu tan… để có thể được tiếp xúc với chư Phật Bồ Tát từ các cõi siêu hình giáng xuống, đó là lý do tại sao chúng ta cần phải trụ tâm ý trên đỉnh đầu trong phương pháp Thiền Tịnh theo dõi hơi thở Quán Tức và Sổ Tức đi đôi với niệm Phật to tiếng để luyện khí hòa hợp với ý, và trong mặc niệm Thiền định thu nhận linh quang, đó là con đường tu giải thoát mà các bậc thánh triết đã đi qua.
Khi chúng ta tu thiền đã dứt nghiệp, làm chủ được lục căn, đẩy lui tạp niệm, tâm như một bầu vô cực không không thì quy được tam bửu ngũ hành (Tinh-Khí-Thần và ngũ hành tạng phủ, thì Âm Dương hơp thể, không xung khắc gây ra thân bệnh, tâm bệnh), thì pháp thận ( chân nhân) được thành tựu, mình sẽ đột phá Thiên Môn, giải thoát khỏi xác phàm ô trược này để đi vào cõi Tịnh Độ, cõi huyền linh của càn khôn vũ trụ, lúc đó nguyên thần chân dương là Chân Như Phật Tánh, là chủ nhân ông của bản thể hòa hợp với thức thần chân âm đã từng lấn quyền thao túng bản thể, nay đã được điểm hóa để trở lại hợp thể biến ra Nguyên Thần tạo ra pháp thân thiên biến vạn hóa bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, để bắt đầu một giai đoạn tu học tiến hóa khác cao hơn nơi cõi Tây Phương Cực Lạc trở thành Phật và Bồ Tát trở lại Ta Bà hóa độ chúng sanh.
Phần thực hành : 

Link:  CD niệm Phật Tứ giai và Ngũ giai
Dùng CD niệm Phật Tứ giai và Ngũ giai của Thầy Ngọc, cho mọi người ngồi thiền trên bồ đoàn hoặc trên ghế, hai bàn tay đặt chồng lên Đan Điền (tùy theo áp huyết cao hay thấp), nghe và niệm Phật ra to tiếng theo CD từ chậm đến nhanh, nghĩ nơi huyệt Thiêm Môn sau 15-30 phút, thì cuốn lưỡi ngậm miệng mặc niệm cũng trên Thiên Môn theo bài tập thở đóng mở Thiên Môn, quán tức bụng phồng xẹp theo Ý tưởng tượng Phật Quang ra vào Thiên Môn theo hơi thở, chỉ dùng Ý, theo câu niệm Phật trong CD vặn nhỏ volume để tập tĩnh công Quán-Sổ tức 15-30 phút.
Một ngày có thể tập nhiều lần, khi lái xe hay đi làm, niệm Phật theo CD khi lái xe để giữ chánh niệm suốt ngày, sẽ mau thành tựu trong đường tu giải thoát, thân không tật bệnh, xa lìa mọi đớn đau, tự tại vãng sanh mà thân không mang tật bệnh.